R&D Steering Committee

 

Chairperson Ryoji Mizutani Furukawa Electric
Vice Chairpersons Takahiro Urakabe Mitsubishi Electric
Keiji Wada Tokyo Metropolitan Univ.
Secretaries Takayuki Kaneko Fuji Electric
Kenji Natori Chiba Univ.
Members Hiroshi Igarashi Tokyo Denki Univ.
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba
Takae Shimada Hitachi
Takamasa Hayasaka RTRI
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Kazuaki Ito Gifu Univ.
Kenta Seki Nagoya Inst. of Tech.
Keisuke Fujisaki Toyota Tech. Inst.
Makoto Iwasaki Nagoya Inst. of Tech.
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Hirohito Funato Utsunomiya Univ.
Akihiko Kanouda Hitachi
Kaoru Mitsuhashi Polytechnic Univ.
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Hiroyuki Hosono Nihon Univ.
Isao Hirotsuka Chubu Univ.
Yosjikazu Fukuyama Meiji Univ.
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Nobuyuki Matsumoto Yohohama Environ. Planning Bureau
Tsutomu Mizuno Shinshu Univ.
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Takafumi Koseki The Univ. of Tokyo