R&D Steering Committee

 

Chairperson Masaaki Shibata Seikei Univ.
Vice Chairpersons Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Takahiro Urakabe Mitsubishi Electric
Secretaries Hitoshi Haga Nagaoka Univ. of Tech.
Takayuki Kaneko Fuji Electric
Members Hiroshi Igarashi Tokyo Denki Univ.
Atsuhiko Kuzumaki Toshiba
Takae Shimada Hitachi
Takayuki Kashiwagi RTRI
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Kazuaki Ito Gifu Univ.
Kenta Seki Nagoya Inst. of Tech.
Keisuke Fujisaki Toyota Tech. Inst.
Makoto Iwasaki Nagoya Inst. of Tech.
Masaaki Kaizuka Honda R&D
Hirohito Funato Utsunomiya Univ.
Akihiko Kanouda Hitachi
Nobuhisa Kobayashi Waseda Univ.
Masafumi Yashima Tohoku Univ.
Kaoru Mitsuhashi Polytechnic Univ.
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Hiroyuki Hosono Nihon Univ.
Isao Hirotsuka Chubu Univ.
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Nobuyuki Matsumoto Yohohama Environ. Planning Bureau
Tsutomu Mizuno Shinshu Univ.
Hideaki Minakata Chiba Inst. of Tech.
Takafumi Koseki The Univ. of Tokyo