Editorial Board: Journal

IEEJ Journal of Industry Applications

Web Site Link

Editor in Chief Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Vice Chief Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Power Electronics and Its Applications (D6)
Co-Editor in Chief Kenji Wada Tokyo Metropolitan Univ.
Associate Editor Hitoshi Haga Nagaoka Univ. of Tech.
Tadashi Suetsugu Fukuoka Univ.
Shin-ichi Hamasaki Nagasaki Univ.
Kenji Natori Chiba Univ.
Hidemine Obara Yokohama National Univ.
Motion Control, Robotics, Sensing and their Applications (D7)
Co-Editor in Chief Jun Ishikawa Tokyo Denki Univ.
Associate Editor Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Tadanao Zanma Chiba Univ.
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Tomoyuki Shimono Yokohama National Univ.
Electric Machine, Motor Drive and their Applications (D8)
Co-Editor in Chief Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech.
Associate Editor Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Masayuki Sanada Osaka Prefecture Univ.
Akio Toba Fuji Electric
Junichi Asama Shizuoka Univ.