Editorial Board: Journal

IEEJ Journal of Industry Applications

Web Site Link

Editor in Chief Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Power Electronics and Its Applications (D6)
Co-Editor in Chief Hideaki Fujita Tokyo Inst. of Tech.
Associate Editor Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Tadashi Suetsugu Fukuoka Univ.
Hitoshi Haga Nagaoka Univ. of Tech.
Shin-ichi Hamasaki Nagasaki Univ.
Nobukazu Hoshi Tokyo Univ. of Science
Motion Control, Robotics, Sensing and their Applications (D7)
Co-Editor in Chief Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Associate Editor Masaaki Shibata Seikei Univ.
Jun Ishikawa Tokyo Denki Univ.
Tadanao Zanma Chiba Univ.
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Electric Machine, Motor Drive and their Applications (D8)
Co-Editor in Chief Takashi Kosaka Nagoya Inst. of Tech.
Associate Editor Hisao Kubota Meiji Univ.
Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Masayuki Sanada Osaka Prefecture Univ.
Akio Toba Fuji Electric