Global Activity Committee

 

Chairperson Kan Akastu Shibaura Inst. of Tech.
Vice Chairperson Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Secretaries Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Kenji Natori Chiba Univ.
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Members Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Jun-ichi Itoh Nagaoka Univ. of Tech.
Fujio Kurokawa Nagasaki Inst. of Appl. Sci.
Nobuo Satoh Chiba Inst. of Tech.
Yukihiko Sato Chiba Univ.
Masaaki Shibata Seikei Univ.
Toshihisa Simizu Tokyo Metropolitan Univ.
Yasuyuki Nishida Chiba Inst. of Tech.
Toshihiko Noguchi Shizuoka Univ.
Hiroshi Fujimoto The Univ. of Tokyo
Yasutaka Fujimoto Yokohama National Univ.
Mimpei Morishita Kogakuin Univ.
Keiji Wada Tokyo Metropolitan Univ.