Global Activity Committee

 

Chairperson Shinzo Tamai TMEIC
Vice Chairperson Kan Akastu Shibaura Inst. of Tech.
Secretary Tomoki Yokoyama Tokyo Denki Univ.
Kenji Natori Chiba Univ.
Seiichiro Katsura Keio Univ.
Members Kiyoshi Ohishi Nagaoka Univ. of Tech.
Keiichiro Kondo Waseda Univ.
Toshiyuki Murakami Keio Univ.
Hiroyuki Ohsaki The Univ. of Tokyo
Fujio Kurokawa Nagasaki Univ.
Nobuo Satoh Chiba Inst. of Tech.
Masaaki Shibata Seikei Univ.
Toshihisa Simizu Tokyo Metropolitan Univ.
Yasuyuki Nishida Chiba Inst. of Tech.
Mimpei Morishita Kogakuin Univ.
Katsumi Yamazaki Chiba Inst. of Tech.
Takashi Yamashita NTT Facilities Research Inst.